cover-drogen-2cover-drogen-2
↳ Vad är psykoterapi?
↳ Hur går det till?
↳ Hur kan man uppleva att gå i psykoterapi?
↳ För vem är det bra?
↳ Läs mer
 

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en samarbetsrelation där du och jag tillsammans samtalar om och utforskar hur du mår, vad i ditt liv som kan ha påverkat ditt mående tidigare och nu,  vilka vägar som finns för att hitta det stöd  du behöver och hur du kan komma dit.  

Varje enskild psykoterapeut använder sig i sitt arbete av en kombination av teorier, yrkeserfarenheter och personlig livshistoria.  
Jag använder mig både av psykodynamisk terapi, schematerapi samt emotionellt fokuserad parterapi (EFT).

Psykodymanisk psykoterapi bygger på en teori och metod som utarbetats och förfinats under mer än ett århundrade av kliniskt verksamma psykoterapeuter och psykoanalytiker. Psykodynamisk psykoterapi är individuellt utformad utifrån den unika individ som söker behandling.

Schematerapi är en integrativ psykoterapiform med grunden i kognitiv beteendeterapi (KBT), med starka influenser från anknytningsteori, gestaltterapi och dynamisk terapi. Schematerapin arbetar med kognitiva och beteendemässiga tekniker samt interventioner inriktade på känslor och relationer. Till skillnad från traditionell KBT har schematerapi bland annat större fokus på barndomserfarenheter och terapialliansen (källa: www.cbti.se).

Emotionellt fokuserad terapi (EFT)  bygger på anknytningsteorin (Bowlby) och känneteckans av att fokus ligger på de emotionella band som finns mellan makar och familjemedlemmar.  I parsamtal använder jag främst praktik och teori från EFT men jag väver även in övriga teorier och praktik enligt ovan. 

Terapin är ett möte mellan dig/er och mig som terapeut där mitt fokus ligger på att söka förståelse för dig/er som unik/a individ/er.
Som psykoterapeut strävar jag efter att nå en så tillitsfull och förtroendefull kontakt som möjligt med dig/er, så att vi tillsammans kan undersöka svåra, ofta dolda, känslor och tankar som kan finnas hos dig/er. På så sätt kan du/ni få hjälp att sätta in dem i ett sammanhang som ger dem en mening, gör dem begripliga och mindre farliga. Jag strävar efter att lyssna på dig/er på ett empatiskt sätt, utan att avvisa eller värdera det du/ni berättar. Detta kan leda till att du/ni/e får en ny känslomässig erfarenhet av att kunna bli accepterad som den du/ni är, vilket kan leda till en förändring.

En viktig del  av läkningen i en psykoterapi är även att problematiska livsmönster du kanske bär med dig synliggörs i relationen till mig som psykoterapeut. Genom att jag hjälper dig att bli medveten om detta, blir det möjligt för dig att öka din känslomässigt grundade förståelse för dig själv, vilket underlättar förändring.

Hur går det till?

Som psykoterapeut har jag tystnadsplikt. 
En enskild psykoterapi börjar vanligen med två eller tre inledande samtal, där du får berätta om varför du söker kontakt. Som terapeut lyssnar och frågar jag och försöker förstå vem du är och hur ditt behov av hjälp ser ut. Om du vill fortsätta efter dessa inledande samtal gör vi tillsammans en målformulering för din terapi. Vi träffas för en kortare eller längre tidsperiod. Det bestämmer vi tillsammans utifrån dina önskemål och dina behov. Vi träffas på samma plats och så långt det är möjligt på samma veckodag och tid. 

Om du/ni väljer att gå i parsamtal kan ni få 5-10 subventionerade samtal via Stockholms och Värmdö kommuner, i annat fall betalar ni privat.

Hur kan man uppleva att gå i psykoterapi?

Att gå i psykoterapi kan liknas vid att göra en inre resa i sig själv och upptäcka nya sidor hos sig själv, som kanske tidigare varit undanträngda eller okända. Det kan vara lättande och befriande att gå i psykoterapeutiska samtal men också svårt och smärtsamt. Terapeuten kan bli den trygghet man kanske saknat tidigare i livet och bli den person som regelbundet finns där och står ut med alla ens sidor.  Så småningom kanske man accepterar dem hos sig själv. Det kan vara en kortare eller längre process, beroende på vem personen som går i terapi är. 

För vem är det bra?

Psykoterapi är bra för personer som önskar förändra sitt sätt att hantera relationer eller sin bild av sig själva, samt för personer som lider av de flesta psykiatriska tillstånd. Det avgörande är att personen själv har en önskan om att förstå sig själv bättre och en önskan om förändring. Liksom i alla psykoterapiformer behöver personen vara villig att ta en aktiv del i det psykoterapeutiska arbetet. I  psykoterapi innebär det att berätta om sig själv, sina känslor och sina relationer så öppet det går.

Nästan alla kan alltså ha nytta av en psykoterapi men hur lång terapin behöver vara beror på vem personen är och vilka svårigheter man önskar övervinna. För att kunna tillgodogöra sig en korttidsterapi behöver man ha ett visst mått av förmåga att knyta an i en ömsesidig relation samt kunna reflektera kring sig själv och sina känslor. Personer med mer omfattande svårigheter att relatera eller reflektera behöver oftast längre tid på sig.

Vill du läsa mer?

Psykoterapicentrum

Psykodynamiskt.nu

https://www.cbti.se

https://www.schematherapy.com

https://www.eft-stockholm.se/